Danh mục sản phẩm
Liên hệ

Địa chỉ: 236A Nguyễn Văn Luông., Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  

Điện thoại: (84.8) 8.756535 - 8.756536   

 Fax: 84.8) 8.761405 - 8.750257 

Website: http://www.dongtamtile.com  

Người liên hệ: Võ Quốc Thắng 

Email:dongtam@dongtam.com.vn